مربی خصوصی

مربی خصوصی یک متخصص آمادگی جسمانی است که با تهیه یک برنامه تمرینی متناسب با ویژیگی های فردی و ارائه راهنمایی های لازم و نظارت بر اجرای صحیح آن ورزشکار را همراهی میکند . مربی خصوصی ، با ارزیابی منظم پیشرفت ورزشکار در طول مسیر رسیدن به هدف، تغییرات لازم را در برنامه بلند مدت وی ایجاد میکند.