رزومه مربیان

یحیی مصطفایی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه خوارزمی

مدارک مربیگری

مربی حرکات اصلاحی و دارای گواهی نامه تمرین درمانی از آکادمی ملی المپیک

مربی رسمی فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام

مربی رسمی آمادگی جسمانی تخصصی جانبازان و معلولین فدراسیون

مربی حرکات اصلاحی - مربی افراد ویژه (مشکلات اسکلتی و درد مفاصل) – استعدادیابی و آنالیز بدن

مربی ورزشکاران آسیب دیده جهت برگشت به ورزش

یحیی مصطفایی

_________________________________________________

داود ذبیحی

کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی از دانشگاه خوارزمی تهران

مدارک مربیگری :
مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک

مربی و مدرس رسمی فدراسیون کشتی
مربی رسمی آمادگی جسمانی
مدرس دوروس آمادگی جسمانی و بدنسازی  وتغذیه ورزشی در دانشگاه ها و هیت های ورزشی

تکنسین استعدادیابی ورزش

داود ذبیحی

_________________________________________________

 

 

_________________________________________________

محمد حسین جعفری

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق ورزشی :

مربی بدنساز تیم ملی جودو جوانان جمهوری اسلامی ایران

مدارک مربیگری:

مربی بدنساز رشته های ورزشی مختلف از آکادمی ملی المپیک

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مربی رسمی آمادگی جسمانی

محمد حسین جعفری

_________________________________________________

مهدی بخشی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران
مدارک مربیگری
مربیگری درجه 3بدنسازي
مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
مربی و مدرس و نایب ریئس کمیته بادی پامپ

مهدی بخشی