حرکات اصلاحی

هدف این حرکات اصلاح عدم تعادل عضلات بدن است. عدم تعادل عضلات میتواند ناشی از فعالیت های زندگی روزمره، عضلات ضعیف، حرکات تکراری در ورزش، آسیب ها و بهبود ناتمام پس از آسیب باشد .مهم است که اختلالات بدن را اصلاح کنیم زیرا ممکن است به صدمات جدی منجر شود .