برنامه تمرین

تیم طراحی تمرین با تدوین برنامه بلند مدت، بر مبنای گزارش دقیقی که توسط متخصصین سنجش و ارزیابی متناسب با ویژگی های فردی شما آماده شده است ، پلی را بر محوریت سلامتی و آمادگی جسمانی خواهد ساخت تا شما بربلندای قله تندرستی بایستید .ما به شما این اطمینان را میدهیم که مربیانی با تجربه و آشنا به آناتومی و فیزیولوژی ورزش در طول مسیر همراه و پشتبیان شما خواهند بود