کربوهیدرات ها، منبع مهم انرژی یا علت چاقی؟

1399/11/13

چکیده

کربوهیدرات ها انواع مختلفی دارند و در یک طیف گسترده از قندهای ساده خطرناک تا نشاسته های فیبردار سالم قرار می گیرند و بدون آن ها سلامتی و تامین انرژی روزانه ما با چالش جدی مواجه می شود. کربوهیدرات ها راحت تر از پروتئین و چربی ها به انرژی تبدیل می شوند و مهم تر از آن فیبر مورد نیاز ما را تامین می کنند.

کربوهیدرات ها، منبع مهم انرژی یا علت چاقی؟

کربوهیدرات ها انواع مختلفی دارند و در یک طیف گسترده از قندهای ساده خطرناک تا نشاسته های فیبردار سالم قرار می گیرند و بدون آن ها سلامتی و تامین انرژی روزانه ما با چالش جدی مواجه می شود. کربوهیدرات ها راحت تر از پروتئین و چربی ها به انرژی تبدیل می شوند و مهم تر از آن فیبر مورد نیاز ما را تامین می کنند.