چو عضوی به دردآورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

1400/08/20

چکیده

شایع ترین درد در افرادی که ناهنجاری صافی کف پا( افتادگی قوس ) دارند "درد پا" بویژه قسمت داخلی قوزک پا می باشد. از آنجا که تمام مفاصل بدن در ارتباط با مفاصل مجاور خود هستند پس به دنبال افتادگی قوس کف پا، چرخش داخلی زانو، کج شدن لگن و حتی شانه های نابرابر در فرد قابل مشاهده خواهد بود. بی توجهی به ناهنجاری های ایجاد شده در بلند مدت باعث استرس غير معمول در مفاصل نام برده و دردهای مزمن خواهد شد.

شایع ترین درد در افرادی که ناهنجاری صافی کف پا( افتادگی  قوس ) دارند "درد پا"  بویژه قسمت داخلی قوزک پا می باشد. از آنجا که تمام مفاصل بدن در ارتباط با مفاصل مجاور خود هستند پس به دنبال افتادگی قوس کف پا، چرخش داخلی زانو، کج شدن لگن و حتی شانه های نابرابر در فرد قابل مشاهده خواهد بود. بی توجهی به ناهنجاری های ایجاد شده در بلند مدت باعث استرس غير معمول در مفاصل نام برده و دردهای مزمن خواهد شد.