چربی ها در آتش عضلات می سوزند

1399/06/13

چکیده

خبر خوب این است که وقتی شروع به ورزش می کنید، راحت تر چربی های غیر ضروری خود را کاهش خواهید داد. با ورزیده شدن عضلات، احتمال موفقیت شما بیشتر می شود.

خبر خوب این است که وقتی شروع به ورزش می کنید،  راحت تر چربی های غیر ضروری خود را کاهش خواهید داد. با ورزیده شدن عضلات، احتمال موفقیت شما بیشتر می شود. چراکه، عضلات بیش از چربی ها کالری می سوزانند. حتی، بعد از ورزش و در زمان استراحت عضلات هنوز به کالری نیاز خواهند داشت. این بدان معنی است که اگر من و شما وزنمان برابر باشد اما، درصد چربی شما 15 درصد و درصد چربی من 25 درصد باشد در حالت استراحت شما کالری بیشتری نسبت به من خواهید سوزاند زیرا شما عضلات بیشتری نسبت به من دارید