پیشگیری از کمردرد

1400/01/17

چکیده

حرکت دادن مفصل لگن درحالیکه دو زانو نشسته اید به دلیل محدود کردن انقباض عضلات جلوی ران باعث تقویت بیشتر عضلات سرینی خواهد شد.

پیشگیری از کمردرد

 
 

حرکت دادن مفصل لگن درحالیکه دو زانو نشسته اید به دلیل محدود کردن انقباض عضلات جلوی ران باعث تقویت بیشتر عضلات سرینی خواهد شد. به خاطر داشته باشید برای جلوگیری از کمر درد باید عضلات لگن و ناحیه شکم را قوی نگه دارید. نکته مهم: از ایجاد انحنای بیش از حد و غیر ضروری در کمر خودداری کنید