پوشیدن کفش مناسب

1400/11/24

چکیده

بعضی تصاویر نیاز به شرح ندارند. تغییرات بدن ما نتیجه رفتارها و انتخاب‌های روزانه ما است. اگر انتخاب شما پوشیدن جوراب تنگ و کفش پنجه باریک است پس، انتظار شصت کج و باقی ناهنجاری های پا را هم داشته باشید و در مقابل، با انتخاب کفش های متناسب با آناتومی پنجه پا نه تنها از بسیاری دردهای مزمن و ناهنجاری ها در آینده پيش گیری خواهید کرد؛ بلکه، از بهبود تعادل و عملکرد بهتر پاهایتان در انجام کارهای روزمره لذت خواهید برد.

بعضی تصاویر نیاز به شرح ندارند. تغییرات بدن ما نتیجه رفتارها و انتخاب‌های روزانه ما است. اگر انتخاب شما پوشیدن جوراب تنگ و کفش پنجه باریک است پس، انتظار شصت کج و باقی ناهنجاری های پا را هم داشته باشید و در مقابل، با انتخاب کفش های متناسب با آناتومی پنجه پا نه تنها از بسیاری دردهای مزمن و ناهنجاری ها در آینده پيش گیری خواهید کرد؛ بلکه، از بهبود تعادل و عملکرد بهتر پاهایتان در انجام کارهای روزمره لذت خواهید برد.