نرمش بخش سوم

1400/10/15

چکیده

ورزش گاهی اما، نرمش باید هر روز انجام شود بخش سوم✌ این حرکات را در ادامه تمرینات قبلی می توانید انجام دهید‌. زمان مناسب برای انجام این تمرینات دو بار در روز صبح قبل از صبحانه و شب قبل از وعده شام است. ایمانتان به‌ تغییر را از دست ندهید💪تصمیم بگیرید تا باقی عمر بدون کمردرد و زانودرد از سلامتی تان لذت ببرید.

ورزش گاهی اما، نرمش باید هر روز انجام شود
بخش سوم✌
این حرکات را در ادامه تمرینات قبلی می توانید انجام دهید‌. زمان مناسب برای انجام این تمرینات دو بار در روز صبح قبل از صبحانه و شب قبل از وعده شام است. ایمانتان به‌ تغییر را از دست ندهید💪تصمیم بگیرید تا باقی عمر بدون کمردرد و زانودرد از سلامتی تان لذت ببرید.