نرمش بخش دوم

1400/10/11

چکیده

ورزش گاهی اما، نرمش باید هر روز انجام شود. بخش دوم ✌ این تمرینات را حدود سه دقیقه و در ادامه تمرینات بخش اول (پست قبلی) می توانید انجام دهید. زمان مناسب برای انجام این تمرینات دو بار در روز صبح قبل از صبحانه و شب قبل از وعده شام است.

ورزش گاهی اما، نرمش باید هر روز انجام شود.
بخش دوم ✌
این تمرینات را حدود سه دقیقه و در ادامه تمرینات بخش اول (پست قبلی) می توانید انجام دهید. زمان مناسب برای انجام این تمرینات دو بار در روز صبح قبل از صبحانه و شب قبل از وعده شام است.