مصرف استروییدها و پیامدهای ناشی از آن

1399/10/17

چکیده

عوارض مصرف داروهای استروئیدی بسته به میزان مصرف و تفاوت های ژنتیکی افراد، در طیف گسترده ای قرار دارد.

مصرف استروییدها و پیامدهای ناشی از آن

 

عوارض مصرف داروهای استروئیدی بسته به میزان مصرف و تفاوت های ژنتیکی افراد، در طیف گسترده ای قرار دارد. اما، دو بیماری مشترک در تمام افرادی که به صورت بلند مدت این داروها را استفاده کرده اند قابل تشخیص است. بیماری اول، نقص و نارسایی سیستم غدد درون ریز و بیماری دوم اضطراب و افسردگی به سبب فروپاشی ظاهری در فرم بدن (کاهش حجم عضلات).