شعله درونت اکسیژن می خواهد

1400/10/13

چکیده

اگر ورودی هوای موتور اتومبیل شما به هر دلیل نیمه مسدود شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سکانس هیجان انگیز فرار قطار از دست راهزن ها در فیلم های وسترن را به خاطر بیاورید یک نفر با سرعت ذغال سنگ را به داخل کوره می ریزد و نفر دیگر با تمام توان در حال پمپ باد به داخل کوره است آتش زبانه می کشد و قطار نیرو و شتاب می گیرد.

اگر ورودی هوای موتور اتومبیل شما به هر دلیل نیمه مسدود شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سکانس هیجان انگیز فرار قطار از دست راهزن ها در فیلم های وسترن را به خاطر بیاورید یک نفر با سرعت ذغال سنگ را به داخل کوره می ریزد و نفر دیگر با تمام توان در حال پمپ باد به داخل کوره است آتش زبانه می کشد و قطار نیرو و شتاب می گیرد.