شاخص اندازه گیری تلاش

1399/08/06

چکیده

یکی از سوالات پر تکرار شما چگونگی تعیین شدت تمرینه. تمرین مناسب باید شدت لازم برای رسیدن به هدف رو داشته باشه. از طرفی، نباید اونقدر شدید باشه که به شما این حس رو بده که هر لحظه ممکنه قلبتون از حرکت بایسته!

یکی از سوالات پر تکرار شما چگونگی تعیین شدت تمرینه. تمرین مناسب باید شدت لازم برای رسیدن به هدف رو داشته باشه. از طرفی، نباید اونقدر شدید باشه که به شما این حس رو بده که هر لحظه ممکنه قلبتون از حرکت بایسته!