زندگی مدرن و فقر حرکتی

1400/10/29

چکیده

سازوکار زندگی شهری به علاوه تکنولوژی، یکی یکی توانایی های جسمی که ما طی میلیون ها سال تکامل آموخته بودیم را بی استفاده کرده است. با کمی توجه شما هم متوجه خواهید شد که بسیاری از ما حتی اینکه چطور بپریم، بدویم و یا حتی چیزی را پرتاب کنیم یا نیاموخته ایم یا به لحاظ بدنی توانایی انجامش را نداریم.

سازوکار زندگی شهری به علاوه تکنولوژی، یکی یکی توانایی های جسمی که ما طی میلیون ها سال تکامل آموخته بودیم را بی استفاده کرده است. با کمی توجه شما هم متوجه خواهید شد که بسیاری از ما حتی اینکه چطور بپریم، بدویم و یا حتی چیزی را پرتاب کنیم یا نیاموخته ایم یا به لحاظ بدنی توانایی انجامش را نداریم. با داشتن چنین سبک زندگی، درد زانو و کمر کم ترین عوارضی است که در دوران سالمندی دچار خواهیم شد. همین نقطه است که اهمیت آمادگی جسمانی را نشان می دهد. آمادگی جسمانی، فراتر از رشد نمایشی و بی استفاده عضلات است! در این تمرین ها هدف حفظ تعادل و عملکرد یکپارچه اندام ها، حفظ دامنه حرکتی مفاصل و استقامت عضلات است. همین ها هستند که در آخر، طول عمری با کیفیت حتی در سالمندی را تضمین می کنند.