رهایی از گردن درد

1399/09/12

چکیده

یکی از فاکتورهای مهم در درمان دردهای گردنی انجام حرکات ورزشی مناسب هستش. تمرینات اصلاحی با استفاده از تکنیک کشش و انقباضات ایزومتریک موجب قوی شدن عضلات اطراف ستون فقرات میشوند. عضلاتی که مانند یک آتل دور تا دور ستون مهره های شما رو محافظت خواهند کرد. ضعف یا عدم تعادل در عضلات گردن که امروزه به علت وضعیت نادرست سر و گردن در هنگام استفاده از موبایل، لپ تاب یا کامپیوتربسیار شایع شده. باعث استرس بر دیسک های ناحیه گردنی و دردهای آزاردهنده درگردن، دست و حتی سرخواهد شد.

یکی از فاکتورهای مهم در درمان دردهای گردنی انجام حرکات ورزشی مناسب هستش. تمرینات اصلاحی با استفاده از تکنیک کشش و انقباضات ایزومتریک موجب قوی شدن عضلات اطراف ستون فقرات میشوند. عضلاتی که مانند یک آتل دور تا دور ستون مهره های شما رو محافظت خواهند کرد. ضعف یا عدم تعادل در عضلات گردن که امروزه به علت وضعیت نادرست سر و گردن در هنگام استفاده از موبایل، لپ تاب یا کامپیوتربسیار شایع شده. باعث استرس بر دیسک های ناحیه گردنی و دردهای آزاردهنده درگردن، دست و حتی سرخواهد شد.