درس زندگی

1400/07/10

چکیده

از هر چیزی که به درد بخور، زیبا و شاد نیست خلاص شوید. تمام چیزی که در پایان اهمیت دارد این است که شما عشق ورزیدید. چند نفس عمیق بکشید تا ذهنتان آرام شود، تنها چیزی که در پایان عمر باعث رضایت شما خواهد بود، زندگی پر ثمر است.

از هر چیزی که به درد بخور، زیبا و شاد نیست خلاص شوید. تمام چیزی که در پایان اهمیت دارد این است که شما عشق ورزیدید. چند نفس عمیق بکشید تا ذهنتان آرام شود، تنها چیزی که در پایان عمر باعث رضایت شما خواهد بود، زندگی پر ثمر است.