درد گردن – تمرین ایزومتریک

1399/12/17

چکیده

این تمرین را بدون ترس و با قدرت انجام دهید. می دانید که درمان درد گردن باید با ملاحضات بیشتری باشد و حرکات کششی و فیزیوتراپی برای آن معمول است. شکی نیست که آن تمرینات احساس خوبی ایجاد می کند و ما هم در پست های قبل نحوه صحیح انجام این حرکات را شرح داده ایم. اما، به نظر می رسد تمرینات مقاومتی و به خصوص نوع ایزومتریک آن برای بیشتر افراد با درد گردن تاثیر خوبی داشته باشد.

درد گردن – تمرین ایزومتریک

این تمرین را بدون ترس و با قدرت انجام دهید.

می دانید که درمان درد گردن باید با ملاحضات بیشتری باشد و حرکات کششی و فیزیوتراپی برای آن معمول است. شکی نیست که آن تمرینات احساس خوبی ایجاد می کند و ما هم در پست های قبل نحوه صحیح انجام این حرکات را شرح داده ایم. اما، به نظر می رسد تمرینات مقاومتی و به خصوص نوع ایزومتریک آن برای بیشتر افراد با درد گردن تاثیر خوبی داشته باشد. 

وقتی تمام عضلات بدن با تمرین قوی می شوند چرا باید عضلات گردن را فراموش کنیم؟ تمرینات گردن فقط مخصوص کشتی گیران و راننده های مسابقات فرمول وان نیست! همه ما می توانیم از بهره ببریم. فقط در نظر داشته باشید که مانند روزهای اول شروع باشگاه به یک باره فشار سنگین به عضلات گردن وارد نکنید و این کار را به تدریج انجام دهید. با قوی تر شدن عضلات و از بین رفتن درد، تمرینات با وزنه و یا کش های تمرین به منظور افزایش بار تمرین لحاظ کنید. برای انقباض های ایزومتریک من 20 تا 30 ثانیه را برای شروع پیشنهاد می کنم.