حرکت PUSH UP

1401/02/13

چکیده

یک اشتباه رایج در حرکت پوش آپ یا شنا سوئدی خم نکردن آرنج هستش، با این کار عضله سراتوس آنتریور در اجرای حرکت دخالت میکنه و عضلات سینه ای(عضله هدف) در گیر

حرکت PUSH UP

یک اشتباه رایج در حرکت پوش آپ یا شنا سوئدی خم نکردن آرنج هستش، با این کار عضله سراتوس آنتریور در اجرای حرکت دخالت میکنه و عضلات سینه ای(عضله هدف) در گیر