جلوبازو لاری

1400/11/18

چکیده

جلو بازو پریچه یا لاری: یکی از اشتباهات رایج در انجام این حرکت بی ثباتی در کمربند شانه ای و کتف، سر بالایی عضله دوسر بازویی به استخوان کتف اتصال داره. پس، میتونه هنگام انقباض، کتف رو به سمت جلو بکشه.

 جلو بازو پریچه یا لاری:

یکی از اشتباهات رایج در انجام این حرکت بی ثباتی در کمربند شانه ای و کتف، سر بالایی عضله دوسر بازویی به استخوان کتف اتصال داره. پس، میتونه هنگام انقباض، کتف رو به سمت جلو بکشه.

بالا نگه داشتن استخوان بازو در این حرکت به این علت که عضله دو سر بازویی رو کوتاه تر از طول طبیعی نگهداریم و به این ترتیب عضله عمقی تر یعنی بازویی قدامی رو تقویت کنیم. این عضله در نیمه تحتانی استخوان بازو و در زیر عضله دو سر بازویی قرار گرفته و رشد اون باعث فرم بهتر قسمت پایین بازو میشه.

دقت داشته باشید که هدف شما از اجرای  این حرکت عضله بازویی قدامی هستش، پس، با ثابت نگه داشتن کتف و انتخاب وزنه مناسب با توانتون دخالت سر بلند عضله دو سر بازویی رو کاهش بدید .

سپاس از توجه شما