جایی برای انگشتان پا نیست

1400/12/17

چکیده

اگر کفش ها توسط افرادی طراحی می‌شدند که به سلامت بدن ما اهمیت می دادند، ظاهری بسیار متفاوت داشتند! بی دلیل نیست که انگشتان شست پا بزرگ تر هستند. آنها نقش مهمی در حفظ تعادل و جابه‌جایی ما دارند و هنگام راه رفتن يا دویدن ما را به جلو سوق می دهند. این انگشتان بزرگ زمانی بهترین عملکرد را دارند که بتوانند در وضعیت آناتومیکی صحیح قرار داشته باشند. کفش‌های ما معمولا پنجه باریک هستند و به انگشتان پا و متاتارس ( استخوان های بلندی که انگشتان پا را به پاشنه متصل می کنند ) فضای لازم را نمی‌دهند.

جایی برای انگشتان پا نیست

Are "wide" shoes really wide enough?


اگر کفش ها توسط افرادی طراحی می‌شدند که به سلامت بدن ما اهمیت می دادند، ظاهری بسیار متفاوت داشتند! بی دلیل نیست که انگشتان شست پا بزرگ تر هستند. آنها نقش مهمی در حفظ تعادل و جابه‌جایی ما دارند و هنگام راه رفتن يا دویدن ما را به جلو سوق می دهند. این انگشتان بزرگ زمانی بهترین عملکرد را دارند که بتوانند در وضعیت آناتومیکی صحیح قرار داشته باشند. کفش‌های ما معمولا پنجه باریک هستند و به انگشتان پا و متاتارس ( استخوان های بلندی که انگشتان پا را به پاشنه متصل می کنند ) فضای لازم را نمی‌دهند.
با افزایش انحراف داخلی شست، میزان پرونیشنی (چرخش داخلی پنجه پا ) که در پا ایجاد می شود افزایش می‌یابد؛ و این به نوبه خود منجر به چرخش داخلی استخوان‌ ساق و درد زانو هنگام پياده روی و دویدن خواهد شد.