تقویت لگن و ران

1400/01/15

چکیده

عضله سرینی بزرگ، بزرگترین و قوی ترین عضله بدن انسان است. این عضله نقش پر رنگی در ایجاد ثبات بدن ما دارد. و ضعف آن در بیشتر موارد یکی از علل کمردرد است.

تقویت لگن و ران

عضله سرینی بزرگ، بزرگترین و قوی ترین عضله بدن انسان است. این عضله نقش پر رنگی در ایجاد ثبات بدن ما دارد. و ضعف آن در بیشتر موارد یکی از علل کمردرد است. عضلات همسترینگ در پشت استخوان ران قرار گرفته اند و نقش مهمی در ثبات زانوهای مادارند. این عضلات در همکاری با عضلات سرینی نیروی لازم را در حرکاتی مانند دویدن و پرش برای ما فراهم می کنند. در این پست پنج تمرین با حداقل امکانات به شما معرفی شده، ترتیب حرکات از آسان به پیچیده می باشد. هر حرکت را سه ست یک دقیقه ای اجرا کنید. بعد از حداقل پنج جلسه تمرین با اضافه کردن وزنه می توانید شدت تمرین را افزایش دهید. نکته مهم: چنانچه کمر درد دارید حرکات شماره چهار و پنج را انجام ندهید.