بررسی حالت پلانک

1400/11/16

چکیده

در این پست قصد داریم عضلات درگیر و اشتباهات رایج در حرکت پلانک رو بررسی کنیم. رو به زمین دراز بکشید و با فشار کف دست بدن رو بلند کنید. برای سخت شدن حرکت ساعد ها رو روی زمین قرار بدید. عضلات دندانه ای قدامی که در تصویر با رنگ قرمز مشاهده می کنید ثبات کتف ها را برقرار می کنند پس در طول انجام حرکت با دور نگه داشتن کتف ها از هم این عضلات رو منقبض نگه دارید.

درود؛ در این پست قصد داریم عضلات درگیر و اشتباهات رایج در حرکت پلانک رو بررسی کنیم.

رو به زمین دراز بکشید و با فشار کف دست بدن رو بلند کنید. برای سخت شدن حرکت ساعد ها رو روی زمین قرار بدید.

عضلات دندانه ای قدامی که در تصویر با رنگ قرمز مشاهده می کنید ثبات کتف ها را برقرار می کنند پس در طول انجام حرکت با دور نگه داشتن کتف ها از هم این عضلات رو منقبض نگه دارید.

عضلات عمقی ستون فقرات، عضلات عرضی اطراف شکم و عضلات کف لگن در یک همکاری مشترک ثبات بالا تنه را فراهم می کنند.

سه نقطه مشخص شده در تصویر یعنی استخوان خاجی در پایین ترین نقطه ستون فقرات، بین کتف ها و پشت سر رو در ذهن داشته باشید و حتمن با یک خط فرضی این سه نقطه رو در امتداد هم نگه دارید.

عضلات قدامی ستون فقرات در این حرکت وزن بدن رو تحمل می کنند و از افت مفصل لگن به سمت زمین جلوگیری می کنند.

در پایین تنه عضلات راست رانی، سوئز بزرگ و خاصره ای به دلیل محل اتصال تاندون هایشان بر روی مفصل لگن و ناحیه لوردوز ستون فقرات موجب چرخش قدامی لگن و افزایش تنش بر ستون فقرات می شند.

در مقابل اونها، عضلات شکمی و بویژه عضله عرضی شکم این چرخش قدامی را خنثی می کنند و فشار رو از ناحیه کمر بر می دارند.

پس، عملکرد یکپارچه عضلات موجب قرار گرفتن قوس های ستون فقرات در وضعیت درست میشه و ضعف یا عدم انقباض به موقع هر یک از اونها ساختار اسکلتی ما رو در گیر تنش و آسیب خواهد کرد.