برای رهایی از کمر درد پل بزنید

1399/08/07

چکیده

عضلات لگن، سرینی یا گلوت یکی از تاثیر گذارترین عضلات در پیشگیری و کاهش درد کمر هستند. این طور براتون بگم که برای فرار از کمر درد پل بزنید. راستی تا یادم نرفته این عضلات نقش مهمی در ثبات مفصل مچ پا و کاهش پیچ خوردگی بازی می کنند.