با کمردرد تمام عمر ورزشکار خواهید ماند

1399/08/27

چکیده

یکی از رایج ترین علل مراجعه افراد به دکتر، کمر درد است. بی توجهی به درد کمر، سریع تر از آنچه فکرش را بکنید نظم زندگی و کار شما را مختل خواهد کرد و مهم تر از آن با اجبار شما به تحرک کمتر دچار پیری زود رس خواهید شد.

یکی از رایج ترین علل مراجعه افراد به دکتر، کمر درد است. بی توجهی به درد کمر، سریع تر از آنچه فکرش را بکنید نظم زندگی و کار شما را مختل خواهد کرد و مهم تر از آن با اجبار شما به تحرک کمتر دچار پیری زود رس خواهید شد.