باید برای مقاومت در برابر فشارها و استرس های زندگی مدرن جسم و ذهن را قوی نگه داریم

1400/10/27

چکیده

آمادگی جسمانی را نمی توان با خیال پردازی، مصرف دارو و مکمل و یا عمل جراحی به‌ دست آورد، خوشبختانه در این موضوع عدالت برقرار است. دست یابی و حفظ فیتنس برای بلند مدت تنها از مسیر پشتکار و ممارست درانجام تمرینات روزانه می گذرد.

آمادگی جسمانی را نمی توان با خیال پردازی، مصرف دارو و مکمل و یا عمل جراحی به‌ دست آورد، خوشبختانه در این موضوع عدالت برقرار است. دست یابی و حفظ فیتنس برای بلند مدت تنها از مسیر پشتکار و ممارست درانجام تمرینات روزانه می گذرد.