افزایش قد فرزند دلبندتان

1400/07/11

چکیده

گروه هایی هستند که ادعا می کنند می توانند با راه کارهایی موجب افزایش قد شوند. احتمالا شما هم با آگهی مثل " افزایش قد فرزند شما توسط متخصصین افزایش قد" مواجه شده اید. اول از همه باید بدانید که چنین عنوان حرفه ای در دنیای پزشکی وجود ندارد و کسی که چنین ادعایی می کند در خوش بینانه ترین حالت کلاه برداری است که قصد جیب شما را کرده و یا جنایت کاری است که در نهایت صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری به فرزند شما خواهد زد. دسته دوم کسانی هستند که مدعی اند با تمرینات ورزشی به خصوصی می توانند قد کودک را بلندتر کنند. در این پست به ادعای دوم خواهیم پرداخت اینکه آیا ورزش تاثیری بر روی بلندی و کوتاهی قد دارد؟

گروه هایی هستند که ادعا می کنند می توانند با راه کارهایی موجب افزایش قد شوند. احتمالا شما هم با آگهی مثل " افزایش قد فرزند شما توسط متخصصین افزایش قد" مواجه شده اید. اول از همه باید بدانید که چنین عنوان حرفه ای در دنیای پزشکی وجود ندارد و کسی که چنین ادعایی می کند در خوش بینانه ترین حالت کلاه برداری است که قصد جیب شما را کرده و یا جنایت کاری است که در نهایت صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری به فرزند شما خواهد زد. دسته دوم کسانی هستند که مدعی اند با تمرینات ورزشی به خصوصی می توانند قد کودک را بلندتر کنند. در این پست به ادعای دوم خواهیم پرداخت اینکه آیا ورزش تاثیری بر روی بلندی و کوتاهی قد دارد؟