اصول گرم کردن

1399/09/19

چکیده

گرم کردن برای عملکرد ورزشی خوب، لازم است. با انجام آن شما بهتر، قوی تر، سریع تر و مهم تر از همه ایمن تر خواهید بود. عضله قلب شما بابت افزایش تدریجی فشار فعالیت بدنی سپاسگذارتان خواهد بود و مغز شما فرصت پیدا خواهد کرد تمام ارگان ها را برای اجرای بهترین عملکردشان بسیج کند.

گرم کردن برای عملکرد ورزشی خوب، لازم است. با انجام آن شما بهتر، قوی تر، سریع تر و مهم تر از همه ایمن تر خواهید بود. عضله قلب شما بابت افزایش تدریجی فشار فعالیت بدنی سپاسگذارتان خواهد بود و مغز شما فرصت پیدا خواهد کرد تمام ارگان ها را برای اجرای بهترین عملکردشان بسیج کند.