از تعظیم به ترازو دست بردارید

1399/06/13

چکیده

عضلات و کبد شما در پاسخ و سازگاری با تمرین ذخایر گلیکوژن (سوخت) خود را افزایش می دهند و از آنجا که هر واحد گلیکوژن حدود سه برابر وزن خود آب در بدن ذخیره می کند این خیلی بدیهی خواهد بود که وزن شما متناسب با انتظارتان پایین نیامده باشد.

عضلات و کبد شما در پاسخ و سازگاری با تمرین ذخایر گلیکوژن (سوخت) خود را افزایش می دهند و از آنجا که هر واحد گلیکوژن حدود سه برابر وزن خود آب در بدن ذخیره می کند این خیلی بدیهی خواهد بود که وزن شما متناسب با انتظارتان پایین نیامده باشد. در نظر داشته باشید که معجزه ورزش رخ داده است. چربی های غیر ضروری می روند و عضلات با ارزش و قوی جایشان را پر میکنند. نتیجه می گیریم که اندازه گیری وزن ملاک درستی برای ارزیابی تلاش شما نخواهد بود. اگر منظم ورزش می کنید ولی وزن زیادی کم نکرده اید دلسرد نباشید. به جای تعظیم روزانه به ترازویتان، توجه خود را معطوف به این کنید که لباستان سایزتان شده و کارهای روزانه را بدون خستگی و درد انجام می دهید. برای اینکه مطمئن شوید مسیر را درست طی می کنید، بهترین روش اندازه گیری درصد چربی بدن و سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی ( قدرت، استقامت، انعطاف پذیری و ... ) است.