آیا درازنشست کمردرد را تشدید می کند؟

1400/11/02

چکیده

به نظر می‌رسد، خم کردن ستون فقرات به خصوص در افرادی که دچار کمر درد مزمن هستند نه تنها کمکی نمی کند حتی باعث وخيم تر شدن اوضاع می شود. حرکت ایمن تر و جایگزین آن برای تقویت عضلات اطراف ستون فقرات پلانک می تواند باشد.

به نظر می‌رسد، خم کردن ستون فقرات به خصوص در افرادی که دچار کمر درد مزمن هستند نه تنها کمکی نمی کند حتی باعث وخيم تر شدن اوضاع می شود. حرکت ایمن تر و جایگزین آن برای تقویت عضلات اطراف ستون فقرات پلانک می تواند باشد.