آمادگی جسمانی شرط لازم شاد بودن

1400/10/25

چکیده

تفسیر ما از آمادگی جسمانی(فیتنس)، دستیابی و تلاش برای حفظ آن است. فیتنس یک هدف یا مقصد نیست. بلکه، یک مسیر یا بهتر بگوییم یک شیوه زندگی است. یک چالش و تلاش هر روزه است💪امروزه، شواهد علمی بسیاری این گفته مشهور شاعر رومی را تصدیق می کنند که " ذهن سالم در بدن سالم است". یک بدن آماده و قوی، توانایی انجام طیف وسیع و متنوعی از وظایف روزانه را به ما می‌دهد و باعث می‌شود حس رضایت از خود، و لذت از زندگی داشته باشیم✌

تفسیر ما از آمادگی جسمانی(فیتنس)، دستیابی و تلاش برای حفظ آن است. فیتنس یک هدف یا مقصد نیست. بلکه، یک مسیر یا بهتر بگوییم یک شیوه زندگی است. یک چالش و تلاش هر روزه است💪امروزه، شواهد علمی بسیاری این گفته مشهور شاعر رومی را تصدیق می کنند که " ذهن سالم در بدن سالم است". یک بدن آماده و قوی، توانایی انجام طیف وسیع و متنوعی از وظایف روزانه را به ما می‌دهد و باعث می‌شود حس رضایت از خود، و لذت از زندگی داشته باشیم✌