آزمون قوس کف پا

1400/10/05

چکیده

با این آزمون ساده می توانید شناخت بهتری از نوع قوس کف پای خود بدست آورید و با انجام حرکات کششی و تقویتی مناسب از ایجاد ناهنجاری های اسکلتی پیشگیری کنيد.

با این آزمون ساده می توانید شناخت بهتری از نوع قوس کف پای خود بدست آورید و با انجام حرکات کششی و تقویتی مناسب از ایجاد ناهنجاری های اسکلتی پیشگیری کنيد.